شنبه 1396/9/25 - 16 : 22
مشخصات امام جمعه
سید علی موسوی
سید علی موسوی
گلشهر
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/1/25
در باره بزرگیه حضرت زینب و اسارت ان بانو در خطبه دوم در باره چگونگیه انتخابات و دورس انتخاب کردن و ویجگیه کسی که باید انتخاب کنیم
اخبار
ارتباط با امام جمعه