مشخصات امام جمعه
عبدالنبی نمازی
عبدالنبی نمازی
ائمه جمعه سابق