حضور پرشکوه روزه داران که در مراسم اقامه نماز عید فطر در گلزار شهدا شهر کوشک و به امامت امام جمعه محترم کوشک اقامه گردید.
1397/3/25
حضور پرشکوه روزه داران که در مراسم اقامه نماز عید فطر در گلزار شهدا شهر کوشک و به امامت امام جمعه محترم کوشک اقامه گردید.
حضور پرشکوه روزه داران که در مراسم اقامه نماز عید فطر در گلزار شهدا شهر کوشک و به امامت امام جمعه محترم کوشک اقامه گردید.
حضور پرشکوه روزه داران که در مراسم اقامه نماز عید فطر در گلزار شهدا شهر کوشک و به امامت امام جمعه محترم کوشک اقامه گردید.
حضور پرشکوه روزه داران که در مراسم اقامه نماز عید فطر در گلزار شهدا شهر کوشک و به امامت امام جمعه محترم کوشک اقامه گردید.